Hợp nhất dữ liệu và hành vi
khách hàng (CDP)

arrow icon

Unified Customer Data
(CDP)

arrow icon

Các mô hình phân tích,
Thiết kế chiến dịch và đo lường
real-time

arrow icon

Campaign & Measurement
Marketing Analytics

arrow icon

Dashboard phân tích
chuyên sâu

Advanced Analytics
(Dashboards)